Zásady ochrany osobních údajů

  • Home
  • Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI ALVI-BEL

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly aktualizovány 24. července 2023.

RESPEKTUJEME VAŠE SOUKROMÍ!

Pokud máte jakékoli obavy týkající se ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese: alvibel111@gmail.com.

Alvi-Bel Sp. z o.o. je společnost registrovaná v Polsku, s registračním číslem 0000401245 a sídlem k tomuto datu: Mazovské vojvodství, obec Warszawa, okres Warszawa, Warszawa 00-140, Aleja Solidarnosci 117/207 („Alvi-Bel“, „my“, „nás“, „naše“), chápe, že vaše soukromí je pro vás důležité, a zavazuje se k transparentnosti ohledně technologií, které používáme.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak shromažďujeme a používáme osobní údaje, které poskytnete na našich webových stránkách https://alvibel.com/cs/ (dále jen „webové stránky„). Popisují také možnosti, které máte k dispozici, pokud jde o naše používání vašich osobních údajů, a způsob, jakým můžete k těmto informacím přistupovat. Respektujeme vaše soukromí a jeho ochranu bereme vážně.

Čtení Zásad ochrany osobních údajů je důležité, a proto doufáme, že mu věnujete čas a pozornost.

  1. OBECNÉ INFORMACE
    — Tyto zásady se vztahují na následující osoby:
    — (Pro účely těchto zásad definujeme pojem „uživatel“, „vy“, „váš“, „vaše“ jako osobu, která komunikuje s našimi webovými stránkami).
    — osoby, které nám podávají stížnosti e-mailem.

2. TERMÍNY A DEFINICE
„Produkt“ – jakákoli položka, kterou nabízíme k prodeji na našich webových stránkách.
„Osobní údaje“ – jsou veškeré informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby;
„Údaje o používání“ – jsou údaje shromažďované automaticky, a to buď generované používáním webových stránek, nebo ze samotné infrastruktury webových stránek (například doba trvání návštěvy stránky).
„Soubory cookie“ – jsou malé soubory, obvykle složené z písmen a číslic, které se stahují do zařízení (počítače nebo mobilního zařízení) při návštěvě určité webové stránky uložené v zařízení (počítači nebo mobilním zařízení). Soubory cookie nám umožňují shromažďovat informace o identifikátorech zařízení, IP adrese, webových prohlížečích použitých k přístupu na webové stránky, prohlížených stránkách nebo funkcích, čase stráveném na stránkách, výkonu mobilní aplikace a kliknutých odkazech.
„Správce údajů“ – fyzická nebo právnická osoba, která (sama nebo společně či s jinými osobami) určuje účely a způsob zpracování jakýchkoli osobních údajů.
„Zpracovatelé údajů (nebo poskytovatelé služeb)“ – jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává údaje jménem Správce údajů. Pro efektivnější zpracování vašich údajů můžeme využívat služeb různých Poskytovatelů služeb.
„Uživatel“ – je fyzická osoba, která používá a navštěvuje naše webové stránky. Uživatel odpovídá Subjektu údajů v případě shromažďování a zpracování osobních údajů z naší strany.

3. SPRÁVCE ÚDAJŮ
— Společnost Alvi-Bel je správcem údajů odpovědným za osobní údaje shromažďované a používané v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů.

4. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
— Při ochraně vašeho soukromí se řídíme následujícími zásadami:
Zásada účelnosti – osobní údaje zpracováváme korektně a transparentně pouze za účelem dosažení stanovených a zákonných cílů a nesmí být zpracovávány způsobem, který není v souladu s cíli zpracování údajů;
Zásada minimalizace – shromažďujeme osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení stanovených účelů a neuchováváme osobní údaje, pokud již nejsou potřeba;
Zásada omezeného použití – osobní údaje používáme k jiným účelům pouze se souhlasem subjektu údajů nebo s povolením příslušného orgánu;
Zásada kvality údajů – osobní údaje aktualizujeme, jsou aktuální, úplné a nezbytné pro dosažení účelu zpracování údajů;
Zásada bezpečnosti – jsou uplatňována bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to za použití vhodných technických a organizačních opatření;
Zásada osobní účasti – osoby jsou informovány o údajích, které se jich týkají, je jim umožněn přístup k údajům, které se jich týkají, a mají právo požadovat opravu nepřesných nebo zavádějících údajů.

5. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME A ZPRACOVÁVÁME
— Na základě vašeho souhlasu, abychom vám mohli poskytnout více informací o našem produktu a splnit váš požadavek ohledně našich produktů, jsme oprávněni vás požádat, abyste nám prostřednictvím kontaktního/objednávkového formuláře poskytli své osobní údaje, včetně (ale nikoliv pouze):
Jméno a příjmení (není povinné);
Název společnosti;
e-mailovou adresu;
Osobní telefonní číslo;
Země uživatele (není povinné).
— Osobní údaje od vás můžeme shromažďovat různými způsoby a za různých okolností, mimo jiné při interakci s našimi webovými stránkami.

6. OSOBNÍ ÚDAJE SHROMÁŽDĚNÉ AUTOMATICKÝM ZPŮSOBEM
— Osobní údaje shromážděné nebo předané na Alvi-Belin v průběhu přístupu, interakce a provozu mohou zahrnovat, bez omezení, následující osobní údaje:
údaje o zařízení, které mohou zahrnovat (mimo jiné) informace o počítači nebo mobilním zařízení, které používáte k přístupu na webové stránky, včetně modelu hardwaru, operačního systému a verze, používaného webového prohlížeče, polohy a dalších identifikátorů zařízení;
informace ze serverových protokolů, které mohou zahrnovat (mimo jiné) datum a čas návštěvy, zobrazené stránky, vaši IP adresu, odkaz, vaše komentáře, odeslané formuláře, čas strávený na Webových stránkách;
informace shromážděné pomocí souborů cookie a dalších sledovacích technologií. My a naši poskytovatelé Webových stránek používáme různé technologie ke shromažďování informací při vaší interakci s Webovými stránkami, včetně souborů cookie. V případě potřeby budete požádáni o souhlas s používáním souborů cookie. Chcete-li si prohlédnout další informace o tom, jaké soubory cookie používáme a jak je používáme, přečtěte si prosím samostatnou část o souborech cookie v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

7. POUŽITÍ SHROMÁŽDĚNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
— Společnost Alvi-Bel používá shromážděné údaje k různým účelům:
— splnit váš požadavek týkající se produktu, aby formalizoval vývoj smluvního vztahu;
— vyřizovat vaše objednávky a požadavky, včetně požadavků na technickou podporu a pomoc;
— poskytovat větší a lepší zkušenosti s našimi webovými stránkami;
— pro marketing a propagaci našeho Produktu nebo souvisejících produktů, včetně produktů třetích stran, které souvisejí s našimi Webovými stránkami (Pokud si nepřejete, abychom vaše údaje používali tímto způsobem, sdělte nám to prosím na adrese: alvibel111@gmail.com;
— jakýkoli jiný účel, který podle našeho uvážení považujeme za nezbytný nebo požadovaný k zajištění bezpečnosti a/nebo integrity našich uživatelů, zaměstnanců, třetích stran, veřejnosti a/nebo našeho Produktu nebo k dodržení požadavků platných právních předpisů.

8. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Souhlas se zpracováním osobních údajů
— Souhlasem s těmito Zásadami ochrany osobních údajů potvrzujete, že nesete výhradní odpovědnost za všechny své kroky a plně rozumíte prohlášením uvedeným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
Souhlas osob z EU se zpracováním osobních údajů
— Pokud jste Osobou EU a ke zpracování vašich Osobních údajů potřebujeme získat váš souhlas, jak předepisuje GDPR, budeme vaše Osobní údaje zpracovávat pouze v případě, že jsme od vás obdrželi svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vašeho přání, kterým vyjadřujete souhlas se zpracováním vašich Osobních údajů („Souhlas„).
— Souhlas můžete udělit zaškrtnutím políčka při vyplňování kontaktního/objednávkového formuláře na webových stránkách. V případě, že příslušné políčko zaškrtnete, neodvolatelně a bezpodmínečně souhlasíte a souhlasíte s tím, že společnost Alvi-Bel je oprávněna zpracovávat vaše Osobní údaje tak, jak je uvedeno ve vašem Souhlasu.
— Váš Souhlas se vztahuje na všechny činnosti zpracování vašich Osobních údajů prováděné za stejným účelem nebo účely. Pokud má zpracování více účelů, měl by být váš Souhlas považován za udělený pro všechny z nich.
— Svůj Souhlas máte právo kdykoli odvolat. Takovou žádost můžete podat zasláním e-mailu na adresu alvibel111@gmail.com. Vaše odvolání Souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě Souhlasu před jeho odvoláním.
— S výjimkou případů, kdy to vyžaduje nebo umožňuje zákon, nebudeme vaše Osobní údaje používat ani zveřejňovat pro účely, pro které jste Souhlas odmítli nebo později odvolali.
Souhlas se zpracováním osobních údajů osob mimo EU
— Pokud nejste Osobou z EU, předáním Vašich Osobních údajů prostřednictvím Webových stránek nebo jiným způsobem nám neodvolatelně a bezpodmínečně dáváte souhlas a souhlasíte s tím, že jsme oprávněni v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů:
— zpracovávat jakýmkoli způsobem, včetně shromažďování, ukládání, používání, zpřístupňování, sdílení a předávání (včetně přeshraničního), Vaše Osobní údaje, které jste nám takto poskytli, jakož i Vaše Osobní údaje získané z Vašeho používání Webových stránek (tj. Vaše Osobní údaje, které shromažďujeme automaticky a/nebo z jiných zdrojů); a
— používat soubory cookie a podobné technologie ke shromažďování Vašich Osobních údajů.

9. SOULAD S OBECNÝM NAŘÍZENÍM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
— Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru (EHP), jsou vám přiznána práva na ochranu osobních údajů a veškeré zpracování osobních údajů se provádí v souladu s předpisy a pravidly vyplývajícími z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známého jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR„).
— Osobní údaje zpracováváme jako správce ve smyslu GDPR.

10. PRÁVA UŽIVATELŮ
— S výhradou možných omezení podle vnitrostátních právních předpisů můžete mít jako subjekt údajů podle GDPR určitá práva týkající se osobních údajů, které o vás shromažďujeme.
— Podle kapitoly 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) patří mezi práva subjektů údajů následující práva:
Právo na přístup. Můžete nás kontaktovat a získat potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracováváme. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, budeme vás informovat o tom, jaké kategorie osobních údajů o vás zpracováváme, o účelech zpracování, o kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, a o předpokládané době uchovávání nebo kritériích pro stanovení této doby;

Právo odvolat souhlas. V případě, že je naše zpracování založeno na uděleném souhlasu, můžete souhlas kdykoli odvolat, a to tak, že nás kontaktujete prostřednictvím alvibel111@gmail.com. Souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že na e-mail odpovíte svým odvoláním, a vaše osobní údaje budou co nejdříve vymazány. Odvolání souhlasu může vést k omezení možností používání webových stránek;

Právo vznést námitku. Pokud je naše zpracování založeno na oprávněném zájmu provozovat, udržovat a rozvíjet naše podnikání, máte právo kdykoli vznést námitku proti našemu zpracování. Vaše osobní údaje pak nebudeme dále zpracovávat, ledaže bychom je zpracovávali za účelem poskytování našeho Produktu nebo pokud prokážeme jiné závažné oprávněné důvody pro naše zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro právní nároky. Bez ohledu na jakýkoli předem udělený souhlas pro účely přímého marketingu máte právo nám zakázat používání osobních údajů pro účely přímého marketingu, a to tak, že nás kontaktujete nebo využijete funkcí Webových stránek, případně možnosti odhlášení v souvislosti s našimi zprávami přímého marketingu;

právo na omezení zpracování. Máte právo získat od nás omezení zpracování vašich osobních údajů, jak předpokládá platný zákon o ochraně osobních údajů, např. umožnit nám ověření přesnosti osobních údajů poté, co jejich přesnost zpochybníte, nebo nám zabránit ve výmazu osobních údajů, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro dané účely, ale jsou stále vyžadovány pro vaše právní nároky, nebo pokud je naše zpracování protiprávní. Omezení zpracování může vést k omezení možnosti používat webové stránky;

Právo na přenositelnost údajů. Máte právo získat od nás své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a nezávisle předat tyto údaje třetí straně, pokud je naše zpracování založeno na vašem souhlasu a prováděno automatizovanými prostředky;

Právo na stížnost. Máte právo podat stížnost u kteréhokoli příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů, zejména v členském státě vašeho bydliště, pracoviště nebo místa zpracování vašich osobních údajů.

Jak tato práva využít. K uplatnění kteréhokoli z výše uvedených práv byste měli především využít funkcí, které nabízejí webové stránky. Pokud tyto funkce k uplatnění těchto práv nepostačují, měli byste nám zaslat dopis nebo e-mail na adresu uvedenou níže v části Ochrana osobních údajů a uvést následující údaje: jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a kopii platného dokladu totožnosti. Můžeme si vyžádat další informace nezbytné k potvrzení vaší totožnosti. Žádosti, které se nepřiměřeně opakují, jsou nadbytečné nebo zjevně neopodstatněné, můžeme odmítnout.

— Pokud si přejete uplatnit kterékoli z výše uvedených práv, kontaktujte nás prosím na adrese alvibel111@gmail.com.

11. UKLÁDÁNÍ A MAZÁNÍ DAT
— Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k tomu, abychom vám mohli poskytnout náš produkt nebo příslušné informace o něm. Údaje můžeme uchovávat déle, ale pouze tak, aby nebylo možné je zpětně vysledovat. Pokud již Osobní údaje nepotřebujeme, vymažeme je za použití přiměřených opatření na ochranu před neoprávněným přístupem nebo použitím.
Území EU: V případě, že se jedná o osobní údaje, které se vztahují na území EU, je možné, abyste je použili pro účely zpracování osobních údajů. Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nutné k poskytování našeho Produktu nebo příslušných informací o něm. Informace o provozu jsou vymazány nebo anonymizovány, když již nejsou pro přenos potřebné. Informace o přímém marketingu a poskytování služeb s přidanou hodnotou (včetně provozních informací používaných pro tyto účely) jsou uchovávány tak dlouho, dokud jsou nezbytné pro poskytování těchto činností, nebo do doby, kdy Uživatel v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů takové použití odmítne. Ostatní informace jsou uchovávány po dobu, po kterou je považujeme za nezbytné pro poskytování našeho produktu. Tento oddíl nebrání jakémukoli technickému ukládání nebo přístupu k informacím výhradně za účelem provedení přenosu komunikace nebo pokud je to nezbytně nutné k tomu, abychom mohli poskytnout požadovaný Produkt.
— Jak je vysvětleno v prohlášení GDPR, snažíme se údaje anonymizovat, pokud je to možné. Pokud se rozhodnete uplatnit své právo na výmaz, budeme informovat naše poskytovatele, aby vymazali všechny vaše údaje.
Území mimo EU. Shromážděné údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud platná legislativa nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání.
— Uchovávání se může lišit v závislosti na území, na kterém jsou informace shromažďovány, a na platných právních předpisech, ale vždy se snažíme uchovávat informace pouze po dobu, která je nutná k poskytování, zlepšování nebo personalizaci našeho Produktu.

12. ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ
— Dbáme na zajištění bezpečnosti osobních údajů. Při ochraně informací, které nám byly poskytnuty, se řídíme obecně uznávanými průmyslovými standardy, a to jak během přenosu, tak po jejich obdržení. Udržujeme technická, fyzická a administrativní bezpečnostní opatření, abychom zajistili přiměřenou ochranu vašich Osobních údajů. Když my nebo naši dodavatelé zpracováváme vaše údaje, dbáme také na to, aby byly vaše údaje chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou, manipulací, falšováním, zničením nebo neoprávněným zveřejněním. K tomu slouží vhodná administrativní, technická a fyzická opatření.
— Neexistuje stoprocentně bezpečný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání. Proto nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost.
— Nikdy nezpracováváme žádné citlivé údaje ani údaje o trestných činech. Rovněž nikdy neprovádíme profilování osobních údajů.

13. PODNIKATELÉ
— Spolupracujeme s poskytovateli služeb třetích stran, kteří pro nás zajišťují vývoj webových stránek, hosting, údržbu a další služby. Mohou se nacházet mimo EHP. Tito dodavatelé mohou mít přístup k osobním údajům nebo je zpracovávat naším jménem v rámci poskytování těchto služeb pro nás. Informace poskytované těmto poskytovatelům služeb omezujeme na ty, které jsou pro ně přiměřeně nezbytné k výkonu jejich funkcí.
— Všechny přenosy údajů jsou prováděny v souladu s nejpřísnějšími bezpečnostními předpisy. Předávání Osobních údajů do zemí mimo Evropský hospodářský prostor je možné pouze v případě, že jsme k tomu získali váš souhlas.
— Veškeré námi zpracovávané údaje jsou uloženy výhradně v zabezpečených hostingových zařízeních poskytovaných společností https://beget.com/.
— K vytváření podrobných statistik uživatelů našich webových stránek používáme službu Google Analytics. Statistiky jsou shromažďovány na serveru společnosti Google; uživatel pouze umístí JS kód na stránky svého webu. Sledovací kód se spustí, když Uživatel otevře stránku ve svém webovém prohlížeči. Další informace o postupech ochrany osobních údajů služby Google Analytics naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US s-privacy-policy/.
— K vytváření účinných reklamních sdělení používáme službu Google AdWords. Další informace o postupech ochrany osobních údajů služby Google Analytics naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US s-privacy-policy/.

14. ÚDAJE O COOKIES
— Ke sledování aktivity na webových stránkách používáme soubory cookie a uchováváme určité informace.
— Soubory cookie jsou odesílány do vašeho prohlížeče z Webové stránky a ukládají se ve vašem zařízení.
— Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby upozornil na odesílání souborů cookie. Pokud však soubory cookie nepřijmete, je možné, že nebudete moci používat některé části našich Webových stránek.

15. K ČEMU SE SOUBORY COOKIE POUŽÍVAJÍ?
— Alvi-Bel používá soubory cookie k:
— Přizpůsobení našich webových stránek;
— usnadnit navigaci všech uživatelů na našich webových stránkách;
— poskytovat větší a lepší zkušenosti s námi;
— Identifikovat problémy Webových stránek za účelem jejich neustálého zlepšování;
— Provádět měření a statistiky používání Webových stránek;
— Zobrazovat reklamu související s preferencemi na základě analýzy používání našich Webových stránek.

16. SOUBORY COOKIE POUŽÍVANÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

— Pokud by informace zpracovávané v souvislosti se soubory cookie měly být považovány za osobní údaje, je právním základem pro toto zpracování váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Pak kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ na banneru se soubory cookie dáváte společnosti Alvi-Bel souhlas s umístěním a/nebo čtením několika typů souborů cookie z vámi navštívené webové stránky.

— Společnost Alvi-bel používá několik různých typů souborů cookie. Některé z nich jsou relační soubory cookie, které jsou dočasné a umožňují nám propojit vaše akce během relace prohlížeče. Soubory cookie relace se po zavření prohlížeče vymažou. Jiné soubory cookie jsou trvalé soubory cookie, které zůstávají ve vašem zařízení po určitou dobu.

— V závislosti na jejich funkci a účelu lze soubory cookie zařadit do následujících kategorií:

NEZBYTNĚ NUTNÉ SOUBORY COOKIE

— Přísně nezbytné soubory cookie jsou nutné k navigaci na našich webových stránkách a k provozu základních funkcí webových stránek. Příkladem nezbytně nutných souborů cookie jsou soubory cookie pro zapamatování nastavení souborů cookie nebo pro přístup do zabezpečených oblastí Webových stránek. Bez těchto souborů cookie nelze nabízet určité základní funkce.

— Přísně nezbytné soubory cookie jsou vždy aktivní a budou umístěny bez vašeho souhlasu. Tyto soubory cookie nelze zakázat.

VÝKONNOSTNÍ SOUBORY COOKIE

— Výkonnostní soubory cookie shromažďují informace o vašem používání našich Webových stránek. Identifikují např. váš internetový prohlížeč, operační systém, navštívené webové stránky, dobu trvání, několik návštěv webových stránek, dříve navštívené webové stránky, nejčastěji navštěvované webové stránky a chyby, které jste zaznamenali. Shromážděné informace jsou souhrnné a anonymní. Neumožňují osobní identifikaci. Slouží pouze k vyhodnocování a vylepšování zkušeností s našimi webovými stránkami.

— Pokud by informace zpracovávané v souvislosti s výkonnostními soubory cookie měly být kvalifikovány jako osobní údaje, je právním základem pro toto zpracování váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

MARKETINGOVÉ SOUBORY COOKIE

— Marketingové soubory cookie si zapamatují vaše preference produktů a stránek a obecně to, že jste navštívili Webové stránky. Na základě vašich návštěv a chování při surfování na našich Webových stránkách a na jiných webových stránkách třetích stran se vám snažíme poskytovat reklamy relevantní pro vás a vaše zájmy na jiných online platformách, pokud jsou k dispozici. Na základě těchto zájmů vytváříme segmentovaný profil a následně přizpůsobujeme obsah a reklamy na našich Webových stránkách různým skupinám zákazníků.

— Pokud by informace zpracovávané v souvislosti s marketingovými soubory cookie měly být kvalifikovány jako osobní údaje, je právním základem pro toto zpracování váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

PREFERENČNÍ SOUBORY COOKIE

— Preferenční soubory cookie umožňují Webovým stránkám zapamatovat si vámi provedené volby (například jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte) a poskytovat rozšířené osobní funkce. Tyto soubory cookie nemohou sledovat vaši aktivitu při prohlížení jiných webových stránek. Neshromažďují o vás žádné informace, které by mohly být použity pro reklamu nebo zapamatování toho, kde jste byli na internetu mimo naše Webové stránky.

— Pokud by informace zpracovávané v souvislosti s preferenčními soubory cookie měly být kvalifikovány jako osobní údaje, je právním základem pro toto zpracování váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

17. SOUBORY COOKIE PRVNÍ STRANY A TŘETÍCH STRAN
— Na našich webových stránkách používáme soubory cookie první strany i třetích stran.
— Soubory cookie první strany jsou soubory cookie vydané z domény www.alvibel.com, které se obvykle používají k identifikaci jazykových a polohových preferencí nebo k vykreslování základních funkcí webových stránek.
— Soubory cookie třetích stran patří a jsou spravovány jinými stranami, například obchodními partnery společnosti Alvi-Bel nebo poskytovateli služeb. Některé soubory cookie, webové majáky a další technologie sledování a ukládání, které používáme, pocházejí od společností třetích stran (soubory cookie třetích stran), jako jsou Google Analytics a Google AdWords, které nám poskytují webovou analýzu a informace o našich webových stránkách, které mohou být rovněž použity k poskytování služeb měření a cílení reklamy. Tyto společnosti používají programový kód ke shromažďování informací o vaší interakci s našimi Webovými stránkami, například o navštívených stránkách, odkazech, na které kliknete, a o tom, jak dlouho jste na našich Webových stránkách.
— Pokud spolupracujeme s dodavateli třetích stran, kteří naším jménem aplikují soubory cookie a mají přístup k osobním údajům shromážděným prostřednictvím souborů cookie nebo jiných aplikací, podléhají příslušným smluvním zárukám podle požadavků GDPR a směrnice o soukromí a elektronických komunikacích (EPD) se stala známou jako „zákon o souborech cookie„. Osobní údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie, které jsou nezbytné pro personalizované služby, uchováváme v případě, že jste s použitím souborů cookie pro tyto účely souhlasili, a pouze po dobu nezbytnou k agregaci osobních údajů, které používáme pro výkonnost webových stránek a měření publika.

18. SOUHLAS S COOKIE
— Uživatelé jsou informováni o tom, že mohou kdykoli odvolat svůj souhlas s dodržováním těchto zásad ochrany osobních údajů a mohou vymazat soubory cookie uložené v jejich zařízení prostřednictvím nastavení a konfigurace jejich prohlížeče, které jsou uvedeny níže.

19. ZAKÁZÁNÍ/POVOLENÍ SOUBORŮ COOKIE PROSTŘEDNICTVÍM PROHLÍŽEČE
— Soubory cookie a další sledovací technologie můžete spravovat několika způsoby. V závislosti na prohlížeči, ve kterém návštěvník prohlíží naše webové stránky.
— Platformy, může povolit, zablokovat nebo odstranit soubory cookie nainstalované v jeho zařízení úpravou konfiguračních parametrů nainstalovaného prohlížeče. Chcete-li změnit nastavení webového prohlížeče pro soubory cookie, postupujte podle pokynů v části nápovědy webového prohlížeče nebo navštivte stránku http://www.allaboutcookies.org/es/. Informace o tom, jak zakázat konkrétní soubory cookie, najdete také na níže uvedených odkazech.
— Prohlížeč Google Chrome: V prohlížeči Google Chrome je možné používat soubory cookie, které jsou v něm uloženy: Nastavení souborů cookie společnosti Google;
— Mozilla Firefox: Mozilla: nastavení souborů cookie;
— Opera: Nastavení souborů cookie Opery;
— Safari: Nastavení souborů cookie v Safari.

Pro jakýkoli jiný webový prohlížeč navštivte oficiální webové stránky svého prohlížeče.

20. UCHOVÁVÁNÍ DAT
— Některé soubory cookie používané na webu ukládají vaše údaje po celou dobu otevřené relace.
— Údaje získané pomocí souborů cookie třetích stran se uchovávají po dobu 14 měsíců.

21. ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN
— Tyto webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran. Nejsme zodpovědní za obsah těchto webových stránek ani za to, jak tyto webové stránky shromažďují, uchovávají, používají a šíří vámi poskytnuté osobní údaje.
— Při návštěvě webových stránek třetích stran z hypertextových odkazů zobrazených na těchto webových stránkách vám doporučujeme, abyste si prostudovali oznámení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek, abyste pochopili, jakým způsobem budou vámi poskytnuté osobní údaje těmito stránkami shromažďovány, uchovávány, používány a distribuovány.

22. UPLATŇOVÁNÍ TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
— Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na naše webové stránky. Po přesměrování na jinou webovou stránku nebo aplikaci se tyto zásady již nepoužijí.

23. PŘIJETÍ TĚCHTO PODMÍNEK
— Předpokládáme, že všichni uživatelé si tento dokument pečlivě přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Pokud s těmito zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasí, měli by se zdržet používání webových stránek.

24. ZMĚNY A AKTUALIZACE NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
— Čas od času můžeme tyto zásady ochrany osobních údajů aktualizovat. Doporučujeme vám, abyste tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali a kontrolovali, abyste vždy věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a s kým je sdílíme.

KONTAKTUJTE NÁS!
— V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na adrese: alvibel111@gmail.com.

Kontakty na společnost